Судска управа Прекршајног суда у Горњем Милановцу

Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти.
Пословима судске управе обезбеђују се услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.
Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом и Судским пословником.

Судску управу Прекршајног суда у Горњем Милановцу чине:

• Председник суда, Милa Лазаревић


Председник руководи судском управом. Поједине послове судске управе председник може поверити заменику председника.


За заменика председника суда одређен је судија Горан Марковић, који замењује председника суда у случају спречености или одсутности.


• Секретар суда, Бојана Браковић


Секретар суда помаже председнику у вршењу послова управе суда, у складу са законом, Судским пословником и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Прекршајног суда у Горњем Милановцу.

• Административно-технички секретар, Биљана Димитријевић


Обавља административно-техничке послове за председника суда.