Пријем писмена и издавање уверења

Пријем писмена

Пријем писмена врши се у одсеку писарнице Прекршајног суда у Горњем Милановцу сваког радног дана од 08.00 часова до 15.00 часова.
Пријем писмена врши референт за пријем и оверу. Приликом пријема писмена службеник је дужан да на примерак поднеска странке стави пријемни штамбиљ.

Издавање уверења

Захтеви за уверења да физичка лица, правна лица и одговорна лица у правном лицу нису прекршајно кажњавана или да им није изречена заштитна мера забране вршења одређених делатности, као и захтеви за потврде да су измирене све обавезе према Прекршајном суду у Горњем Милановцу, предају се на писарници суда сваког радног дана у времену од 08,00 до 15,00 часова.
Захтеви се предају у слободној форми али обавезно морају да садрже за правна лица пуни назив, седиште, ПИБ и МБ, а за физичка лица адресу становања и ЈМБГ. Уверења и потврде издају се наредног дана од дана подношења захтева у времену од 12.00 до 15.00 часова.
За информације о висини такси за издавање уверења и потврда обратите се писарници Прекршајног суда у Горњем Милановцу.

Образац захтева за разгледање списа

Преузмите документ


Образац захтева за препис и фотокопирање

Преузмите документ


 032 710-668
 032 711-245