Судијски помоћници Прекршајног суда у Горњем Милановцу

Судијски помоћник проучава предмете које му додели судија и припрема их за суђења, обавља поверене послове у припремном одељењу, сачињава записник о састанцима, седницама већа и одељења, припрема стручне извештаје, анализе и обавештења по налогу судије, узима изјаве странака на записник, обрађује притужбе грађана и обавља друге послове утврђене годишњим распоредом послова и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.

Судијски помоћници у Прекршајном суду у Горњем Милановцу:

1. Оливера Поњавић, у звању самосталног саветника и
2. Милош Банашевић у звању саветника, који је због повећаног обима посла запослен у Прекршајном суду у Горњем Милановцу на одређено време.

 032 711-245