Prijem pismena i izdavanje uverenja

Prijem pismena

Prijem pismena vrši se u odseku pisarnice Prekršajnog suda u Gornjem Milanovcu svakog radnog dana od 08.00 časova do 15.00 časova.
Prijem pismena vrši referent za prijem i overu. Prilikom prijema pismena službenik je dužan da na primerak podneska stranke stavi prijemni štambilj.

Izdavanje uverenja

Zahtevi za uverenja da fizička lica, pravna lica i odgovorna lica u pravnom licu nisu prekršajno kažnjavana ili da im nije izrečena zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti, kao i zahtevi za potvrde da su izmirene sve obaveze prema Prekršajnom sudu u Gornjem Milanovcu, predaju se na pisarnici suda svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 15,00 časova.
Zahtevi se predaju u slobodnoj formi ali obavezno moraju da sadrže za pravna lica puni naziv, sedište, PIB i MB, a za fizička lica adresu stanovanja i JMBG. Uverenja i potvrde izdaju se narednog dana od dana podnošenja zahteva u vremenu od 12,00 do 15,00 časova.
Za informacije o visini taksi za izdavanje uverenja i potvrda obratite se pisarnici Prekršajnog suda u Gornjem Milanovcu.

Obrazac zahteva za razgledanje spisa

Preuzmite dokument


Obrazac zahteva za prepis i fotokopirawe

Preuzmite dokument


 032 710-668
 032 711-245